03:44
00:00
Music details

Lyrics Khab Didam of Mahmood Rahmani

گاه در سر درون قلبم گاهی در عمق خلوتگاهی که از تو دورم
از جانم از تو گریزم از تنهایی به خواب صبح اندیشم با بی قراری
خواب دیدم صدای اشکی آمد دلی ترک خورده شایددلواپسم بود
کسی که بیمارم بود کسی که آرامم بود
کسی که در هر حالی مراقبم بود
چرا نشانی ندیدم از او بریدم از عشق بریدم از او
چه خواهد از من چه خواهم از او که بر نگردد نگاهم از او
خواب دیدم صدای اشکی آمد دلی ترک خورده شایددلواپسم بود
کسی که بیمارم بود کسی که آرامم بود
کسی که در هر حالی مراقبم بود
بیزارم از این همه تنهای نگار درد آلودم آخر کجایی
صد سالیست هر شب بر این امیدم آیی گمان کنم تعبییر تمام آن رویایی

What is your comment?
0 Comments posted!