00:00
00:00
Music details

Lyrics Panahe Akhar of Mohammad Motamedi

نگاه مهربان تو پناه آخر من

با یادت جهان من آشوب است

در عشقت هوای مردن خوب است

خاموشی بهای عشق است

می دانم که برده ای از یادم

بی تابم که داده ای بر بادم

تنهایی سزای عشق است

پنهان نکردم شوقم، شورم،

عشقم را من از تو

پیدا نبودی

سرگشته بودم

در من شکسته بغضم،

روحم، قلبم از رفتن تو

با من نبودی

آشفته بودم

پیدا نبودی

سرگشته بودم

بی یادت از این جهان دلگیرم

در عشقت چه بی ثمر می میرم

خاموشی سزای عشق است

می ترسم از این همه تنهایی

می دانم که بی خبر می آیی

تنهایی بهای عشق است

What is your comment?
0 Comments posted!