03:10
00:00
Music details

Lyrics Hich of Amir Azimi

هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر
خسته تر از خسته تر از خسته ام
قفل ترین مغز جهان در من است
بسته تر از بسته تر از بسته ام
پوچ تر از پوچ تر از پوچ تر
پر شدم از هرچه در این خانه نیست
سایه ام از پیش خودم دور شد
هیچکسی با من دیوانه نیست
بزن به من ای باران ببار و سیلابم کن
مرا بکش در این شهر دوباره بی تابم کن
بزن به من ای باران ببار و سیلابم کن
مرا بکش در این شهر دوباره بی تابم کن
گیج تر از گیج تر از گیج تر
هر دو جهان دور سرم حلقه بست
سرد شدم درد شدم سوختم
تیغ تبر شد بت بغضم شکست
روح تر از روح تر از روح تر
جاذبه بر کالبدم بی اثر
بمب تر از ساعت ویرانی ام
پر خطرم پر خطر پر خطر
پلک زدی عاقبتت تار شد
مقتل یک عشق فرو برده ام
گاه گداری به سراغم بیا
دشمن زیبای قسم خورده ام
بزن به من ای باران ببار و سیلابم کن
مرا بکش در خویشم دوباره بی تابم کن
بزن به من ای باران ببار و سیلابم کن
مرا بکش در خویشم دوباره بی تابم کن

What is your comment?
1 Comments posted!

  • sam

    سایه ام از پیش خودم دور شد …