00:00
00:00
Music details

Lyrics Del of Evan Band

قدِ رعنای تورا، بس تماشا کنم
دلبر میکشد مرا! چرا حاشا کنم؟
ما نشسته در نظر، نظرم چون تویی
در دم مجنون شده‌ام، خبرم چون تویی
از توی دردانه چه نازی میکشد، دل
یک سره جانم را به بازی میکشد، دل
رنگ به رخساره نمانده؛ دگر از عشق
از توی دردانه چه نازی میکشد، دل…
یک سره جانم را به بازی میکشد، دل
رنگ به رخساره نمانده؛ دگر از عشق
تا تورو دیدم؛ عشق یادم رفت
هر چه اندوخته‌ام، دادم رفت
حکم هر بازی دل که تو براندازی، دل
تو خودت میدانی؛ خوب میسازی دل
از توی دردانه چه نازی میکشد، دل
یک سره جانم را به بازی میکشد، دل
رنگ به رخساره نمانده، دگر از عشق
از توی دردانه چه نازی میکشد، دل
یک سره جانم را به بازی میکشد، دل
رنگ به رخساره نمانده، دگر از عشق

What is your comment?
0 Comments posted!