00:00
00:00
Music details

Lyrics Sharhe Alef of Mohsen Chavoshi

زنده کنی جان من
جان چو‌ تفتان من
روح دهی مرده ‌ام
مرده‌ ی گریان من

ای همه‌ی جان من
رونق دکان من
کی بگشایی دری
بر در زندان من

اشک امانم برید
بغض گلویم درید
کاش فراوان شوی
بر شب باران من

ریح شما را فقط
خود بدهی رایحا
هیچ شبم بی تو نیست
رایح و ریحان من
هر چه که دارم ز تو
کاش ز خود داشتم
پیش تو قربان کنم
شاهد قربان من

روح شما از الست
پاک به جانم رسید
رو سیه ‌از رویتان
رحمت و رحمان من

جبر چه باشد ز تو
راه خطا اختیار
در تو نگنجد خطا
فرصت جبران من

هر چه سیه در من است
جبر به شیطان کشان
نور بفرمای نور
بر رخ سوزان من
صبر کنم بر رخت
تا که شروعم‌ رسد
رخت ببندم ز خاک
اول پایان من

کبر چو شیطان بود
شرح الف این بود
در پس کبر آمدی
اکبر اوزان من

What is your comment?
0 Comments posted!