00:00
00:00
Music details

Lyrics Abraye Paeizi of Moshen Chavoshi

ابرای پاییزی دلگیر من
جوونترای چهره ی پیر من
چشمای من بی خبرای ساده
منتظرای دل به جاده داده
مردمکاتون به کجا زل زدن
باز مژه هاتون به کجا پل زدن
کاشکی بدونید که دارم هنوزم
از اشتباه قبلی تون می سوزم
با اینکه هیچکس نیومد پیش من
شب زده ها چشمای درویش من
تنها نبودن حتی یک دقیقه
با تنهایی که بهترین رفیقه
ابرای پاییزی دلگیر من
جوونترای چهره ی پیر من
چشمای من بی خبرای ساده
منتظرای دل به جاده داده
مردمکاتون به کجا زل زدن
باز مژه هاتون به کجا پل زدن
کاشکی بدونید که دارم هنوزم
از اشتباه قبلی تون می سوزم
با اینکه هیچکس نیومد پیش من
شب زده ها چشمای درویش من
تنها نبودن حتی یک دقیقه
با تنهایی که بهترین رفیقه

What is your comment?
1 Comments posted!
  • اسد بزرگی

    اهنگهای قدیمی چاوشی عالین