آرشیو: "متن آهنگ واهمه از فرامرز و امین" Archive: "متن آهنگ واهمه از فرامرز و امین"